Jesteś tu: Strona główna >> Statut

Statut

Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, cele działania

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie jest ideowym kontynuatorem działalności Polskiego Towarzystwa Schweitzerowskiego.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Poznania i województwa wielkopolskiego.
 2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§3

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach i niniejszym Statutem.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń.

§ 5

 

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną i samodzielnie kształtuje swój program.

 

§ 6

 

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności, zarówno obywateli polskich jak i cudzoziemców. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zbiorowość lub instytucja, która nie zadeklarowała członkowstwa zwyczajnego.  

 

§ 7

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele działania i sposób ich realizacji

 

§8

 

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promowanie idei  związanych z życiem i działalnością Alberta Schweitzera
 2. Promocja ma się opierać na:

a)    rozwijaniu współpracy towarzystw Schweitzerowskich działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 

b)    organizowaniu przedsięwzięć o charakterze kulturalnym i naukowym promującym idee humanistyczne, etyczne i ekologiczne i kulturowe

c)    pośredniczeniu w kontaktach ze środowiskami zainteresowanymi podobną działalnością

d)    pośredniczeniu w kontaktach z władzami rządowymi i samorządowymi,

 

 

§9

Na terenie swojego działania Stowarzyszenie realizuje swoje  cele, przede wszystkim poprzez:

 1. promowanie idei schweitzerowskich poprzez organizację wystaw, prelekcji, spotkań, odczytów, festynów, koncertów itp.
 2. kształcenie w dziedzinie medycyny, psychologii, etyki, bioetyki, opieki, ekologii, filozofii i sztuki
 3. popieranie i prowadzenie badań naukowych i badawczo-rozwojowych w dziedzinach mających zastosowanie w psychologii i w medycynie
 4. organizowanie szkoleń dla pracowników służby zdrowia, tj. lekarzy, pielęgniarek, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów, rehabilitantów i innych osób sprawujących opiekę nad chorymi i rodzinami chorych
 5. organizowanie oraz udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach, kursach, spotkaniach naukowych i szkoleniach w kraju i za granicą.
 6. działalność wydawniczą, a także gromadzenie, wypożyczanie i rozpowszechnianie materiałów szkoleniowych, edukacyjnych i literatury z różnych dziedzin nauki mających zastosowanie w psychologii, medycynie, etyce, ekologii, sztuce, filozofii oraz bioetyce.
 7. organizowanie i prowadzenie punktów konsultacyjnych z dziedzin mających zastosowanie w psychologii i medycynie.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba, która złoży pisemną deklarację członkostwa i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia.

§11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
  a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
  c) korzystać z pomocy Stowarzyszenia na zasadach określonych przez      Zarząd Główny,
  d) używać oznak Stowarzyszenia (nazwa, legitymacja, odznaka)
 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany:
  a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
  b) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,

§12

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia,
  b) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

§13

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, zbiorowość lub instytucja, która wspiera finansowo lub w inny sposób działalność Stowarzyszenia, jednak nie zadeklarowała członkostwa zwyczajnego.
 2. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający ma prawo:
  a) brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w zjazdach Stowarzyszenia,
  b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia.

 

§14

 1.  Utrata członkostwa wspierającego następuje w przypadku:
  a) dobrowolnego wystąpienia,
  b) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Osobom skreślonym z listy członków przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o skreśleniu.

§15

 

 1. Decyzję o nadaniu i odebraniu osobie fizycznej członkostwa honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w oparciu o uznanie przez Zarząd Stowarzyszenia zasług na rzecz promowania idei schweitzerowskich.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§17

 

 1. Honorowym Prezesem Stowarzyszenia jest prof. dr hab. med. Henryk Gaertner.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 3. W czasie trwania kadencji władze Stowarzyszenia wymienione w paragrafie 14 pkt. 2-3 mogą dokooptować nowych członków w miejsce ustępujących,  z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu pochodzącego z wyboru.
 4. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie powiadamiając o jego terminie, miejscu i porządku obrad wszystkich uprawnionych do udziału członków, co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.
 5. Walne Zebranie jest ważne jeżeli:
  1. Uczestniczy w nim przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie
  2. lub faktycznie obecna liczba uprawnionych do głosowania – w drugim terminie
 6. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów
 7. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny, w zależności od ustaleń uczestników Zebrania.
 8. Walnym Zebraniem i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem kieruje przewodniczący, powołany przez uczestników zebrania.
 9. Władze Stowarzyszenia wymienione w paragrafie 14 pkt. 2-3, wybierane są przez Walne Zebranie w drodze tajnego głosowania.
 10. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa delegatów uprawnionych do głosowania.
 11. Zasady wyboru delegatów na Walny Zjazd uchwala Zarząd Stowarzyszenia.

 

§18

 1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika

 

§19

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§20

Do uprawnień Walnego Zebrania należy:

 1. Uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. Ocena działalności Stowarzyszenia i jego władz oraz ustalenie zamierzeń na okres kadencji oraz uchwalanie celów Stowarzyszenia na kolejne kadencje
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, ewentualnie odmowa udzielenia absolutorium całemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom (nieuzyskanie absolutorium wyłącza od kandydowania do władz najbliższej kadencji),
 5. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrzenie wniosków członków Stowarzyszenia.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
 8. Nadawanie tytułu członka honorowego stowarzyszenia

§21

W Walnym Zebraniu uczestniczą:

 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający, członkowie ustępujących władz Stowarzyszenia oraz goście zaproszeni przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§22

 1. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia, w uchwale określając również regulamin.
  O terminie i porządku dziennym Walnego Zebrania powiadamia Zarząd Stowarzyszenia, który zawiadamia członków przynajmniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu.
 2. Regulamin obrad Walnego Zebrania zatwierdza Zjazd.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia przed upływem kadencji z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.  
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których został zwołany.
 3. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Stowarzyszenia dookreślone zostają w §19 ust. 1 i 2.

§24

Zarząd Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia pomiędzy zjazdami i ponosi odpowiedzialność za swą pracę przed Walnym Zebraniem Stowarzyszenia.

§25

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 9 członków, w tym Prezesa i Skarbnika. Prezes wybierany jest w odrębnym głosowaniu w wyborach tajnych i bezpośrednich, zwykłą większością głosów.
 2. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Stowarzyszenia lub Wiceprezes.
 3. Członkowie Zarządu wykonują swoje czynności wyłącznie społecznie, bez wynagrodzenia.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 5. W razie nieobecności Prezesa Zarządu podczas kontroli Stowarzyszenia przeprowadzanej na polecenie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w trybie nadzoru nad działalnością organizacji pożytku publicznego, obowiązki Prezesa pełni Wiceprezes Zarządu.
 6. Do kompetencji Prezesa Stowarzyszenia należy podpisywanie protokołu z kontroli, o której mowa w punkcie 3.

§26

Do zakresu działania Zarządu Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Realizowanie Uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,
 2. Kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. Organizowanie działalności  statutowej na terenie swego działania,
 4. Reprezentowanie Stowarzyszenia na terenie swego działania,
 5. Podejmowanie prac niezbędnych do realizacji celów Stowarzyszenia,
 6. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
 7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
 8. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia.
 9. Rozstrzyganie sporów między członkami Stowarzyszenia, powstałych na tle ich działalności w Stowarzyszeniu,
 10. Wnioskowanie na Walne Zebranie Stowarzyszenia o nadanie tytułu członka honorowego Stowarzyszenia,
 11. Składanie sprawozdań z działalności Zjazdowi Stowarzyszenia,
 12. Przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego i merytorycznego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie gospodarowania majątkiem stowarzyszenia.

§27

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest społecznym organem kontroli działalności Stowarzyszenia i wszystkich jego organów.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego jej członkowie uczestniczą w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym i opiniującym.

§28

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3-5 członków wybranych przez Walne Zebranie Stowarzyszenia, w tym z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wykonują swoje czynności wyłącznie społecznie, bez wynagrodzenia.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.
 4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby pozostające z członkami Zarządu w stosunku powinowactwa, pokrewieństwa, małżeństwa lub podlegać z tytułu zatrudnienia.
 5. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

§29

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:

 1. Przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem rzetelności, celowości i gospodarności oraz prawidłowości realizowanych uchwał, w tym uchwał Zjazdu.
 2. Przedkładanie Zarządowi uwag i zaleceń pokontrolnych.
 3. Składanie Zarządowi Stowarzyszenia corocznych uwag o wykonaniu budżetu i wynikach przeprowadzonych kontroli,
 4. Składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności za Zjeździe Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
 5. Wydawanie poleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia.

 

 

Rozdział V

Majątek, fundusze i działalność gospodarcza

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Majątek ruchomy i nieruchomy, znajdujący się w posiadaniu Stowarzyszenia w momencie jego rejestracji, staje się majątkiem Stowarzyszenia.

§31

Stowarzyszenie może nabywać majątek nieruchomy.

§32

Na fundusze Stowarzyszenia mogą składać się:

 1. darowizny, zapisy, dotacje, inne świadczenia oraz wpływy pochodzące z ofiarności publicznej,
 2. składki członkowskie

§33

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§34

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa oraz dla udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie i podpisy prezesa oraz skarbnika lub innych osób upoważnionych przez Zarząd Towarzystwa.

 

§35

Stowarzyszenie kieruje się zasadami, o których mowa w art 20 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 966, poz. 874), a w szczególności zabrania:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia, przepisy końcowe

§36

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia, a także w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.

§37

W przypadkach rozwiązania Stowarzyszenia o przeznaczeniu jego majątku decyduje Zarząd Stowarzyszenia.

Przepisy końcowe

ART. I

Statut niniejszy wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po uprawomocnieniu się postanowienia o jego zarejestrowaniu przez Sąd.

Polskie Towarzystwo im. Alberta Schweitzera w Poznaniu. 2016
Webmaster